• Advanced Batch Converter
  • 軟體版本 : 3.9.76
  • 軟體分類 : 圖片工具 (影像轉檔)
  • 語言介面 : 英文
  • 作業系統 : Windows(10以下)
  • 軟體性質 : 共享軟體
  • 使用限制 : 請見說明
  • 建議售價 : US:30
  • 檔案大小 : 1.44 MB
  • 點閱次數 : 11,383下載次數 : 2,197
  • 更新時間 : 2005/7/28 上午 10:01:38

軟體簡介

一個圖檔轉換工具軟體,使用上亦相當的簡單,所支援的圖檔格式亦多達39種,也可批次轉換、相當方便。

From John

說明介紹

一個圖檔轉換工具軟體,使用上亦相當的簡單,所支援的圖檔格式亦多達39種,也可批次轉換、相當方便。 支援格式共包括 : bmp, jpg, gif, png, tif, jpeg, rle, dib, pcd, rgb, ico, cel, icb, wmf, tiff, tga, pcx, scr, emf, jif, jpe, jfif, win, afi, vst, vda, psd, pdd, rla, rpf, ppm, pgm, pbm, rgba, dgi, cut, pcc, pic, bw. Output formats: bmp, jpg, jpeg, gif, png, pcx, tga, eps, tif, tiff, ico.
此分類最多人下載的軟體
JPG/JPEG Photo Converter 1.3.0.0共享
Light Image Resizer 4.6.5.0免費
IMAGICON 4.4免費
Magic Swf2Gif 1.35共享
WaveL Pic2Pic 2.5免費
BJ_Switch 1.0 for 9X/NT免費
TIF Image Builder 1.0共享
圖形轉換助理 1.0免費
Konvertor_xxx2jpg 1.20共享
ASCII Pic 2.0免費
「軟體王-資訊網站」版權所有 Copyright©2020 Jan. (Web V3.0)